Theoreasy

Burgemeester Versteeghsingel 25B, 1135 VW  Edam

KvK 37092251

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALGEMEEN

 1. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 2. Zodra de inschrijving is verwerkt, is een overeenkomst met Theoreasy tot stand gekomen.
 3. Deze overeenkomst heeft betrekking op de website vermelde activiteiten en/of artikelen.
 4. De onderhavige Algemene Voorwaarden maken deel uit van die overeenkomst.
 5. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de eigenaar van Theoreasy.
 6. Tijdens alle activiteiten uitgaande van Theoreasy, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel Theoreasy als van derden, alsook aan personen; ook indien geen sprake is van opzet. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een WA-verzekering.
 7. Theoreasy is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten of verzending.

INSCHRIJVEN

 1. Inschrijven is mogelijk via de website theoreasy.nl en op verzoek per whatsapp of email.
 2. Het is niet mogelijk telefonisch in te schrijven.
 3. Het is niet mogelijk een plek in een activiteit voorwaardelijk te reserveren.
 4. De datum waarop Theoreasy de inschrijving ontvangt is bepalend voor plaatsing in de activiteit.
 5. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 6. De activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers, zulks ter beoordeling van Theoreasy.
 7. Voor alle activiteiten geldt: vol is vol.
 8. Gemiste lessen en/of andere activiteiten kunnen niet worden ingehaald.

BETALEN

 1. Betaling bij Theoreasy is mogelijk via iDeal.
 2. De deelnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer de iDealbetaling mislukt is.
 3. In het geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het inschrijfgeld kan Theoreasy de deelnemer de toegang tot de desbetreffende activiteit ontzeggen.
 4. Bij blijvende niet (of niet volledig) nakoming van de betalingsverplichting wordt de eerder genoemde overeenkomst ontbonden met instandhouding van de betalingsverplichting van de deelnemer.
 5. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting worden de aanmaningskosten, alsmede alle kosten van incasso en rechtsgang, op de deelnemer verhaald.

VERZUIM EN TUSSENTIJDS BEËINDIGEN

 1. Het verzuim van (offline) lessen geeft geen recht op het inhalen daarvan, noch op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het betaalde inschrijfgeld.
 2. Bij verminderde validiteit dient u ons van te voren te bellen en te informeren naar de mogelijkheid tot het volgen van de desbetreffende activiteit. Bij verzuim hiervan bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen en kunt u na aanvang van de activiteit geen rechten tot annuleren meer doen gelden.

ANNULEREN

 1. Voor deelname aan een activiteit kunt u tot één week van te voren kosteloos annuleren.
 2. Bij overmacht kunt u zich tot aanvang van de activiteit afmelden. U behoudt dan het recht om op een andere tijd deel te nemen aan de activiteit.

WIJZIGINGEN

 1. Alle op de site, in acties, of in bevestigingen en/of overzichten genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Theoreasy behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering (zoals data, locatie, etc) zonder restitutie van gelden.
 3. Theoreasy is gerechtigd om een activiteit af te gelasten. Theoreasy is niet aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt naar rato gerestitueerd.

PERSOONSGEGEVENS EN GEHEIMHOUDING

 1. Theoreasy behandelt alle informatie die door deelnemers wordt verstrekt, zoals persoonlijke en bedrijfssituaties, als vertrouwelijk. Deze informatie wordt alleen gebruikt in de beslotenheid van de groep.

DISCLAIMER

Theoreasy kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.